Licznik odwiedzin: 1299

Warunki, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858

WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE,

L.p.

Wskaźnik jakości wody

Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika w próbce wody pobranej w miejscu czerpania przez konsumentów i/lub podawania wody do sieci

Liczba bakterii

Objętość próbki

1

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne)

0

100

2

Bakterie grupy coli 1)

0

100

3

Enterokoki (paciorkowce kałowe)

0

100

4

Clostridia redukujące siarczyny2) (Clostridium perfringens)

0

100

5

Ogólna liczba bakterii w 37°C po 24h

20

1

6

Ogólna liczba bakterii w 22°C po 72h

100

1

1) Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach; do 5% próbek w ciągu roku.

2) Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych.

WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE,

L.p.

Parametry i wskaźniki

Dopuszczalne zakresy

wartościx)

A. Wskaźniki fizyczne

1

Barwa

15

2

Mętność [NTU]

1

3

Odczyn pH

6,5-9,51)

4

Przewodność [mS/cm w 20°C]

25001)

5

Smak

Akceptowalny

6

Zapach

Akceptowalny

B. Substancje nieorganiczne w mg/l

7

Amoniak

0,51) 2)

8

Antymon

0,005

9

Arsen

0,01

10

Azotany

501)

11

Azotyny

0,5

12

Bor

1,0

13

Chlor wolnyY)

0,1-0,3

14

Chlorki

2501)

15

Chrom

0,05

16

Cyjanki

0,05

17

Fluorki

1,5

18

Glin

0,2

19

Kadm

0,003

20

Magnez

303) -1253`)

21

Mangan

0,05

22

Miedź

2,01) 4)

23

Nikiel

0,02

24

24a

24b

Ołów

Ołów

Ołów

0,05

0,0255)

0,015)

25

Rtęć

0,001

26

Selen

0,01

27

Siarczany

2501)

28

Sód

200

29

Twardość

601) 3)  -5001)

30

Żelazo

0,2

C. Substancje organiczne w mg/l

31

Akryloamid

0,106)

32

Benzen

1,0

33

Benzo(a)piren

0,01

34

Chlorek winylu

0,56)

35

1,2-dichloroetan

3,0

36

Epichlorohydryna

0,16)

37

Ftalan dibutylu

20

38

Mikrocystyna - LR

1,0Z)

39

Pestycydy

0,17)

40

S pestycydów

0,58)

41

Substancje powierzchniowo czynne

200

42

S trichlorobenzenów

20

43

S trichloroetenu i tetrachloroetenu

10

44

S wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

0,19)

45

Utlenialność z KMnO4

5000

D. Uboczne produkty dezynfekcji w mg/l

46

46a

Bromiany

Bromiany

25

105)

47

Bromodichlorometan

15

48

Chloraminy

500

49

Chlorany

200

50

Chloryny

200

51

Formaldehyd

50

52

Tetrachlorometan (czterochlorek węgla)

2

53

Trichloroaldehyd octowy (wodzian chloralu)

10

54

Trichlorometan (chloroform)

30

55

2,4,6-trichlorofenol

200

56

56a

S THM

S THM

150

1005)

D. Radionuklidy

57

Całkowita dopuszczalna dawka [mSv/r]

0,1

58

Tryt [Bg/l]

100

1) Wartość powinna być uwzględniania przy ocenie agresywności korozyjnej.

2) Wody podziemne niechlorowane - 1,5 mg/l.

3) Wartość zalecana ze względów zdrowotnych.

3') Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l.

     Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l.

4) Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej jej agresywnością korozyjną.

5) Zakresy wartości stosuje się zgodnie z § 12 rozporządzenia.

6) Dotyczy stężenia niezwiązanego monomeru w polimerze, który przenika do wody.

7) Termin pestycydy obejmuje: organiczne insektycydy, organiczne herbicydy, organiczne fungicydy, nematocydy, 

     akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, pochodne produkty, m.in. regulatory wzrostu oraz ich pochodne metabolity,

     a także produkty ich rozkładu i reakcji. Podana wartość odnosi się do każdego pestycydu. W przypadku aldryny,

     dieldryny, heptachloru i epoksyheptachloru NDS wynosi 0,03 ľg/l.

8) Wartość oznacza sumę stężeń wszystkich pestycydów oznaczonych ilościowo.

9) Wartość oznacza sumę stężeń wyszczególnionych związków: benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)fluoranten,

     benzeno(ghi)perylen, indeno(1,2,3 - c, d) piren.

X) W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.

Y) Wartość oznaczana w punkcie czerpalnym u konsumenta.

Z) Dotyczy wód powierzchniowych.